BÝT MÁMOU NEBO TÁTOU NENÍ NEVÝHODA

Pomáháme zaměstnavatelům s nastavením strategie podpory rodiny do interních procesů. Zaměřujeme se na to, jak snadno zakomponovat podporu rodičů do personální strategie, jaké nabízet benefity a jak přistoupit k flexibilitě a rovným příležitostem při jejich zakomponování do života firmy. Tvořit pracovní prostředí vstřícné rodině pomáháme zaměstnavatelům již 20 let.

Síť pro rodinu je také zastoupena v poradních a pracovních orgánech vlády. Úzkou spoluprací s ministerstvy prosazujeme legislativu přátelskou rodině a členstvím v odborných platformách přispíváme do veřejné diskuse na celorepublikové úrovni.

 

NA CO SE ZAMĚŘUJEME

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Naším cílem je pomáhat zaměstnavatelům se změnou přístupu k rodičům, pečujícím a zaměstnancům starším 50 let. Pokud tito lidé dostanou prostor pro to, aby mohli pracovat s ohledem na své potřeby, mají potenciál patřit k těm nejloajálnějším a nejproduktivnějším zaměstnancům/kyním.

Pomůžeme vám rozvíjet taková opatření, která všem vašim zaměstnancům usnadní pracovat a žít, protože práce je nedílnou součástí našeho života, a naopak. 

Mezi naše nejdůležitější hodnoty patří udržitelnost, proto  pomáháme nastavovat opatření tak, aby navazovala na Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) včetně principů rovných příležitostí.

flexibilní formy práce

Velkou kapitolou z rodiny prorodinných opatření jsou flexibilní formy práce. V posledních letech se podíl žen zaměstnaných na kratší pracovní dobu na celkové zaměstnanosti zvyšoval, i tak je ale míra zaměstnanosti žen na částečný úvazek v ČR dlouhodobě velmi nízká

Cíleně motivujeme zaměstnavatele, aby nabízeli větší flexibilitu času, místa a pracovních podmínek, pokud to typ provozu umožňuje. I když to na vás může klást větší organizační a administrativní nároky, z dlouhodobého hlediska přináší flexibilní pracovní kultura jednoznačné výhody.  Patří k nim především větší produktivita spokojených zaměstnanců a zaměstnankyň, lepší připravenost firmy na krizové situace, menší fluktuace, a tudíž nižší náklady na nábor nových talentů. 

Když se ve vaší firemní kultuře odráží vstřícnost a respekt k potřebám zaměstnanců souvisejících s životními situacemi a rolemi, zaměstnanci a zaměstnankyně jsou více motivováni k tomu, aby pracovali produktivně a v krizových situacích byli vůči vám jako zaměstnavateli loajální.

mateřská a rodičovská dovolená

Velkým tématem je návrat rodičů z rodičovské pauzy zpět do práce. Pokud zůstávají součástí organizace i v čase mateřské a rodičovské dovolené, mají k dispozici informace o dění ve firmě, mohou čerpat benefity, zůstane jim jejich technické vybavení, jsou zváni na vybrané porady, semináře, školení a společenské akce, zkrátka pokud zůstávají zaměstnanci/kyně součástí firmy i přes fyzickou absenci, pomáháte jim s případným návratem do jejich pracovního prostředí a současně je motivujete k tomu, aby se vrátili dřív.

Stoprocentní návratnost zaměstnanců z rodičovských dovolených není utopií. Spolupracovali jsme s řadou zaměstnavatelů, pro které už fluktuace zaměstnanců po rodičovské dovolené není problém. Jde ale o důsledek systematického přístupu a zejména o řízený management mateřských a rodičovských dovolených.

Důležitá je také aktivita na straně rodiče. Jako zaměstnavatel samozřejmě nemůžete znát konkrétní potřeby vyplývající z životní situace všech vašich zaměstnanců/kyň. Na rodinnou situaci se v souladu s principem nediskriminace ptát nelze, a pokud rodič svoje potřeby nesdílí (což se většinou neděje právě v obavě z toho, aby nebyli v nevýhodě), dialog o možnostech sladění pracovních a rodinných potřeb se ani neotevře. Proto je důležité vytvořit firemní kulturu založenou na otevřenosti a svobodě sdílet své názory a potřeby bez obav z negativních důsledků.

jak pracujeme?

h
w
n
o

Zlepšit prorodinnou orientaci vaší organizace pomůžeme prostřednictvím nástroje Strategie podpory rodiny. Dá se vnímat i jako druh auditu firemní kultury zaměřené na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života.  Nemusíte se ale bát – není zdaleka tak vyčerpávající jako například audit finanční. Není výrazně náročný na čas či na počet zapojených zaměstnanců a nijak významně nenaruší běžný chod vaší organizace. 

Prvním krokem je vyplnění dotazníku, který vám zašleme. Záleží jen na vás, jakou míru detailů budete v tomto dotazníku sdílet. Určitě nebude ani potřeba hledat archivní záznamy, statistik a čísel je v dotazníku minimum. Na vyplnění dotazníku máte 3 týdny a náš tým vám bude po celou dobu k dispozici, aby vám s čímkoliv pomohl, případně dotazník prošel s vámi.

Na základě vyplněného dotazníku si vytvoříme prvotní představu o aktuálním stavu vaší organizace, kterou následně doplníme informacemi získanými při osobním rozhovoru (s osobou, která se o oblast stará a se zaměstnanci a zaměstnankyněmi) v místě, kde působíte.

Projdeme s vámi stávající personální procesy a společně navrhneme, jak by se daly rozvinout nebo ukotvit. Probereme vaše postupy a interní pravidla a zaměříme se na to, jak nechtěně nevyřazovat talentované, kompetentní rodiče, vracející se z mateřské či rodičovské dovolené, pracující rodiče, osoby s pečujícími závazky nebo osoby starší 50 let.

Výstupem celého procesu bude návrh opatření vytvořených na míru a odpovídající vaší situaci, kapacitě a možnostem

Na konci celého procesu získáte certifikát o absolvování auditu. Pokud současně naplníte kritéria Společnosti přátelské rodině (podle metodiky Strategie podpory rodiny), obdržíte certifikát Společnost přátelská rodině

v čem vám umíme pomoct?

Můžeme vám pomoci, pokud

  • máte pocit, že toho děláte spoustu, a přesto se vám nedaří přitáhnout, obsadit a udržet ty správné kandidáty a kandidátky,
  • rostete, nabíráte nové zaměstnance/kyně a chcete, aby u vás byli spokojeni,
  • uvědomujete si, že potřeby nastupujících generací se mění a je potřeba jim rozumět a vycházet jim vstříc,
  • chcete být zaměstnavatelem, který hodnotově i prakticky podporuje rodinu a její potřeby.