Po přihlášení (přihláška je ke stažení ZDE) a podepsání smlouvy o spolupráci projde přihlášená organizace několika kroky, pomocí kterých budou sesbírány relevantní informace pro její hodnocení. Jedná se o:

1) Dotazníkové šetření zaměřené na následujících 5 oblastí:

  • Zaměstnavatelská oblast
  • Prorodinné aktivity
  • Společenská odpovědnost firem
  • Prostředí organizace
  • Statistické informace

Dotazníky jsou poměrně obsáhlé, pro každou organizaci však platí, že odpovídá pouze na ty otázky, které jsou pro ni relevantní. Není chybou, pokud organizace některou otázku vynechá, je však vhodné uvést důvod, proč otázka zůstala nezodpovězená. Každý dotazník nabízí na konci dostatek místa pro další komentáře a také pro plány organizace v každé z oblastí, které dotazníky zkoumají.

Způsob, kterým bude porota vyplněné dotazníky posuzovat, se bude řídit podle specifických možností, které organizace ve své oblasti může nabídnout.

2) Analýza dokumentů: Síť pro rodinu požádá hodnocenou organizaci o zaslání dokumentů, které organizace při své činnosti běžně používá - interní směrnice, etický kodex, kolektivní smlouva, výroční zprávy a další. Pokud organizace v některém z dotazníků uvede, že používá dokument, o kterém se v dotazníku mluví (směrnici týkající se trvale udržitelného rozvoje a ekologického chování, náboru nových zaměstnanců/kyň, rovného odměňování, sexuálního obtěžování atd.), měla by tento dokument v rámci hodnocení doložit.

3) Osobní návštěva Sítě pro rodinu v organizaci: Osobní návštěva zástupců Sítě pro rodinu v hodnocené organizaci proběhne na základě domluvy s kontaktní osobou organizace. Termín návštěvy bude domluven minimálně 2 týdny předem. V rámci osobní návštěvy organizace kontaktní osobou Sítě pro rodinu proběhne ověření informací uvedených v dotaznících a sběr nových informací, a to touto formou:

  • organizace bude vybídnuta k předložení relevantních dokumentů (interní směrnice, kolektivní smlouva, výroční zprávy a další – viz výše, bod 4), pokud je již předtím Síti pro rodinu nezaslala. Kontaktní osoba Sítě pro rodinu ověří, zda údaje v těchto dokumentech souhlasí s údaji uvedenými ve vyplněných dotaznících a případně si doplní k některým otázkám nové informace
  • kontaktní osoba Sítě pro rodinu zkontroluje, zda údaje uvedené v dotaznících souhlasí se skutečným stavem v organizaci (dětský koutek, bezbariérový přístup, prostor pro přebalování a kojení dětí, rodinné slevy či vstupné, třídění odpadu a další.)
  • kontaktní osoba Sítě pro rodinu položí doplňující otázky kontaktní osobě hodnocené organizace;
  • v případě potřeby a po předchozí domluvě mohou být položeny doplňující otázky také zaměstnancům/kyním hodnocené organizace (rozhovory se zaměstnanci/kyněmi budou domluveny v dostatečném předstihu kontaktní osobou Sítě pro rodinu. Na rozhovory může být vyžádán přesně specifikovaný vzorek zaměstnanců, který bude sestávat ze zástupců/kyň různých skupin (např. žena po MD/RD, muž s dětmi, osoba 50+, žena, svobodná osoba bez závazků, zástupce/kyně středního a vyššího managementu atd.). Otázky budou směřovat na jednotlivé oblasti hodnocení)

Výsledkem tohoto sběru dat je souhrnná zpráva o organizaci, kterou pro porotu soutěže připraví realizační tým. Přílohami zprávy jsou veškeré dokumenty, které organizace Síti pro rodinu poskytne (výroční zpráva, etické kodexy, kolektivní smlouva apod.).

Porota na svém zasedání hodnotí přihlášenou organizaci právě na podkladě těchto informací. Na celorepublikové úrovni jsou nominované organizace hodnoceny nezávislou pětičlennou porotou, na krajské úrovni je pak porota tříčlenná. V každé porotě zasedne zástupce/kyně Sítě pro rodinu a další čtyři (na krajské úrovni dva) odbornice/odborníci pohybující se v oblasti rovných příležitostí, lidských zdrojů, prorodinných aktivit, či jiných oborů souvisejících se zaměřením soutěže.

Slavnostní vyhlášení výsledků probíhá zpravidla na podzim příslušného roku. Každá oceněná organizace podepíše na slavnostních vyhlášeních potvrzení, kterým se zavazuje i nadále dodržovat podmínky, za jejichž nabízení získala certifikát Společnost přátelská rodině. Organizace zároveň bere na vědomí, že v případě nedodržování těchto podmínek jí může být ocenění kdykoliv odebráno. Tento závazek podepisuje zástupce/zástupkyně organizace, který/á ocenění na místě převezme. 

Slavnostní předávání certifikátů pro rok 2018 v Olomouckém kraji proběhne v červnu 2018 na setkání pro odbornou i laickou veřejnost pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Okleštěka

Slavnostní předávání certifikátů na celorepublikové úrovni proběhne v listopadu 2018 v Praze.

Pro každou hodnocenou organizaci porota připraví zprávu a doporučení, kde jsou vypsány důvody, na základě kterých se porota rozhodla k udělení či neudělení certifikátu a dále doporučení, kterých by se organizace při dalším rozvíjení prorodinných podmínek a firemního prostředí měla držet. Díky tomu je zaručena zpětná vazba pro všechny organizace, i pro ty neoceněné.

how to spot a fake rolex submariner monaco 24 replica