SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 

Historie kampaně a soutěže

Blížilo se 10. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN. Velké nápady v rámci oficiálních příprav se postupně rozpouštěly v nedostatku finanční podpory, a tak jsme se v Síti mateřských center rozhodli nečekat, jaké kroky podnikne na podporu rodiny vláda, a vyhlásili jsme kampaň Společnost přátelská rodině. Chtěli jsme upozornit na potřeby rodin zejména s malými dětmi, na bariéry, které musejí zdolávat v každodenním životě, ve společnosti i v oblasti slaďování rodinného a profesního života. Naši kampaň podpořil i profesor Zdeněk Matějček.

Proměny po sametové revoluci v naší zemi směřovaly především na ekonomický rozvoj, společnost se zaměřila na výkon a úspěch na trhu práce a tam život s dětmi moc nezapadá, s dětmi se nikde nepočítalo. Tehdy v roce 2004 jsme jako první nabourali přetrvávající názor z dřívějších let, že děti do společnosti nepatří.

Vytvořili jsme základní kritéria a podmínky realizace soutěže i potřebnou dokumentaci. Cílem bylo ukázat příklady dobré praxe organizací, které se navzdory společenskému mínění snažily nabízet nejrůznější možnosti, aby tak rodinám s dětmi ulehčily. I proto jsme se snažili, aby kampaň pokrývala širokou škálu potřeb v životě rodin. Všechny organizace byly od počátku posuzovány dle specifických možností, které mohou ve své oblasti nabídnout. To platí doposud.

Kampaň byla slavnostně vyhlášena v říjnu 2004. Tehdy také jako první získala certifikát členská mateřská centra z rukou Rut Kolínské, která se tak symbolicky podělila o své ocenění Žena Evropy 2003. Certifikát získávají i nová členská mateřská centra právě proto, že se v rámci Sítě MC podílejí na prosazování lepších podmínek pro život rodin. 

V prvních letech probíhala soutěž na místní a celorepublikové úrovni. Bez finančních zdrojů a doslova „na kolenou“ však nebylo snadné náš záměr rozjet ve větší míře. Soutěži pomohly až finanční prostředky z projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. V roce 2006 se slavnostního vyhlášení „vítězů“ poprvé zúčastnil ministr práce a sociálních věcí – oceněným tehdy certifikáty předával ministr Petr Nečas. Ocenění v tomto roce získaly mimo jiné IKEA Česká republika, Národní Galerie v Praze nebo Galerie Rudolfinum. Ve stejném roce vznikly také oficiální webové stránky soutěže www.familyfriendly.cz.

Od roku 2007 jsme soutěž pořádali na třech úrovních – místní, krajské a celorepublikové. Postupně jsme ji rozšiřovali – začali jsme cíleně vyhledávat a oceňovat ty, kdo nabídky pro rodiny nespojují se záměrem získat klienta či zákazníka, ale považují takový počin za přirozený vztah, který si ti, kdo právě vychovávají děti, zaslouží. Stejně tak jsme soutěž obohatili o zaměstnavatelské podmínky, které usnadňují zaměstnancům slaďování rodinného a pracovního života.

Celorepublikové certifikáty opět předával ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a obdržely jej mezi jinými i tak známé firmy jako Hewlett-Packard nebo IBM Česká republika. Účast ministra na slavnostním předávání certifikátů nejenže dodala ocenění na vážnosti, ale zároveň inspirovala k nové soutěži v rámci kampaně SPR, a sice k soutěži Obec přátelská rodině. Ministerstvo práce a sociálních věcí ji od roku 2008 vyhlašuje spolu se Sítí mateřských center, Stálou komisí pro rodinu PS PČR a Asociací center pro rodinu. Jedná se o celostátní a každoročně pořádanou soutěž, která se snaží propagovat prorodinnou atmosféru v českých obcích a podněcovat jejich rozvoj (www.obecpratelskarodine.cz).

V roce 2008 probíhala soutěž Společnost přátelská rodině v rámci projektu „Sdílené úvazky jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti“ a tak byly oceňovány organizace především za zaměstnavatelské podmínky podporující rodinu. Ocenění získaly např. Microsoft, Telefónica O2 Czech Republic, nebo RWE Transgas.

V následujících dvou letech se nám bohužel nepodařilo získat finanční prostředky na realizaci soutěže v rámci některého z projektů, kampaň přesto probíhala především na místní a krajské úrovni - tam, kde měla již tradici. V roce 2009 proběhlo i celorepublikové kolo – ocenění si odnesly třeba společnosti
T-Mobile Czech Republic či Citibank Europe.

Díky projektu Šance rodině i zaměstnání jsme v roce 2011 mohli opět vyhlásit celorepublikové kolo, soutěž jsme zaměřili především na oblast zaměstnavatelskou, i když nejen tu. Certifikát přebíraly z rukou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka např. Česká spořitelna, dm drogerie markt a další.

Během osmi let získala soutěž velkou popularitu, velké a známé organizace se samy hlásily, že chtějí ocenění získat. V porotě soutěže zasedaly známé osobnosti (většina z nich opakovaně) – například herci Jan Potměšil a Roman Zach, herečka a politička Taťána Fischerová, poslanec Jan Husák, či topmanažerka v oblasti personalistiky Rostya Gordon-Smith. Vždy jsme se snažili zapojovat jak do rozhodování poroty, tak i do slavnostního předávání nejen významné osobnosti, ale i politické představitelé také v jednotlivých krajích.

S růstem obliby soutěže SPR rostl i náš zájem propracovat původní metodiku, reflektovat společenské podmínky a situaci na trhu práce a tím dodat soutěži profesionální punc. Na nutnost objektivizovat a profesionalizovat celou kampaň začaly také poukazovat samy oceněné i neoceněné organizace.

Nový start nám umožnil v roce 2012 projekt Společnost přátelská rodině, jehož cílem je mimo jiné právě profesionalizace kampaně. Partnery tohoto projektu jsou společnost LMC - nejvýznamnější operátor na českém elektronickém trhu práce a jedna z předních evropských e-recruitmentových společností, a Jihomoravský kraj, který se významně a dlouhodobě věnuje rozvíjení prorodinné politiky.

V rámci projektu jsme připravili kompletně novou metodiku hodnocení nominovaných organizací. Od roku 2013 bude kampaň probíhat každoročně na celorepublikové úrovni, minimálně 1x za dva roky pak na úrovni krajské v každém kraji ČR (místní úroveň byla začleněna pod krajskou).

Vstřícnost české společnosti rodinám se za poslední léta znatelně zvýšila, co však značně pokulhává, je situace na trhu práce. Máme naději, že oceněné příklady dobré praxe budou inspirovat další zaměstnavatele a podmínky na trhu práce se postupně promění ve prospěch rodin.