Rovný není stejný

Celorepublikové kolo i krajská kola (Jihočeský, Jihomoravský, Liberecký, Karlovarský, Olomoucký, Vysočina a Zlínský kraj) soutěže Společnost přátelská rodině jsou v roce 2016 součástí projektu Rovný není stejný, který je podpořen Úřadem vlády České republiky a Radou vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Cílem projektu je vytvářet v souladu s Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 celospolečenské podmínky pro efektivní slaďování pracovního, osobního a rodinného života, a to prostřednictvím osvědčených nástrojů jako je pozitivní motivace zaměstnavatelů (soutěž Společnost přátelská rodině), šíření příkladů dobré praxe a vzájemná výměnu zkušeností mezi zaměstnanci i zaměstnavateli (diskusní setkání, bulletin). Projekt počítá se zapojením minimálně 210 osob z cílových skupin a minimálně 40 různých organizací.

V rámci projektu vyšel bulletin Síťovka - publikace ke stažení 


Rovné příležitosti v zaměstnání i v rodině

Celorepublikové kolo soutěže Společnost přátelská rodině bylo v roce 2015 součástí projektu Rovné příležitosti v zaměstnání i v rodině, který byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Cílem tohoto projektu byla podpora zavádění opatření k uplatňování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života, jednak v rovině zaměstnavatelské, jednak i v ostatních oblastech společenského života.

Kromě soutěže byla v rámci projektu realizována setkání se zaměstnavateli zacílená na výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe, proběhla kampaň zaměřená na podporu rovných příležitostí v péči o děti, osobu blízkou a domácnost a bylo vydáno jedno číslo bulletinu Sítě MC.
 

Společnost přátelská rodině

Projekt byl realizován od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2015 a jeho cílem bylo motivovat zaměstnavatele k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz kladl na rodinu v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.

Projektu se zúčastnilo celkem 757 osob a byl realizován v celé České republice mimo hl. m. Prahy. Na realizaci projektu se partnersky podílela společnost LMC s.r.o - nejvýznamnější operátor na českém elektronickém trhu práce a jedna z předních evropských e-recruitmentových společností, a Jihomoravský kraj, který se významně a dlouhodobě věnuje rozvíjení prorodinné politiky.

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity:

1) Mapování / průzkum – rozsáhlé dotazníkové šetření mezi zaměstnavatelskými subjekty v České republice poukázalo na přetrvávající nepoměr v přístupu k zaměstnankyním a zaměstnancům v období, kdy nejvíce potřebují slaďovat rodinné a pracovní povinnosti, tedy v období, kdy mají malé děti. Programy podporující slaďování rodinného a pracovního života zatím stále nepatří k zaměstnavatelským standardům. 

2) Workshopy pro zaměstnavatele – celkem proběhlo 5 workshopů věnovaných problematikce rovných příležitostí a work-life balance.

3) Publikace pro zaměstnavatele – publikace přináší praktické návody pro zaměstnavatele v oblasti zavádění opatření na slaďování rodinného a pracovního života. Součástí publikace jsou legislativní nároky jednotlivých alternativních forem práce i základní informace o alternativních službách péče o děti.

4) Bulletin Půl na půl – v rámci projektu byla vydána tři čísla bulletinu, která obsahovala informaci o soutěži a jejích výsledcích, dále články a příspěvky k tématu slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí, zaměřena byla také na best practice v rámci firemní praxe.

5) Kampaň Společnost přátelská rodině – celorepubliková úroveň – byla realizována dvě kola celorepublikové úrovně soutěže, o titul „Společnost přátelská rodině“ se ucházelo celkem 23 celorepublikových organizací, získalo jej celkem 16 společností.

6) Kampaň Společnost přátelská rodině – krajská úroveň – bylo realizováno celkem 13 kampaní na krajské úrovni (ve všech krajích ČR kromě hl. m. Prahy).  O titul „Společnost přátelská rodině“ se ucházelo celkem 87 krajských organizací, získalo jej celkem 64 společností.

7) Webové stránky www.familyfriendly.cz – v rámci projektu proběhla inovace webu

8) Propagace projektu a tématu rovných příležitostí – tato aktivita byla významnou součástí projektu, jejím cílem bylo informování veřejnosti a dotčených subjektů o výstupech projektu a problematice rovných příležitostí. Propagace probíhala na třech úrovních - směrem k zaměstnavatelům, k médiím a směrem k širší veřejnosti.

Řada aktivit projektu je nadále udržována a rozvíjena i po jeho ukončení.